Vedtekter for Stiftelsen Gunnar Bjerkes kulturfond​

Fastsatt på konstituerende styremøte 27. november 2018.

1. Stiftelsens navn og etablering

Stiftelsens navn er Stiftelsen Gunnar Bjerkes kulturfond
Stiftelsen er etablert ved Gunnar Bjerkes død den 3.7.2017 idet han i testament av 7. februar 2005 har bestemt at det han etterlater seg skal forvaltes av en nyopprettet stiftelse.
Stiftelsen er en alminnelig stiftelse.

2. Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å yte økonomisk bidrag til kulturformål i Lillehammer kommune. Bidrag kan gis til både institusjoner, lag og foreninger samt personer.

3 Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på 1 000 000,- NOK.
Stiftelsens styre kan beslutte utdelinger også av grunnkapitalen etter at styret har besluttet nedsetting av grunnkapitalen og meldt dette i samsvar med gjeldende lovgivning.

4 Stiftelsens styre

Stiftelsens styre er stiftelsens høyeste organ og skal bestå av tre medlemmer.
Stiftelsens styre skal bestå av Morten Jostad, en representant som utpekes av direktøren ved Stiftelsen Lillehammer Museum og en advokat fra Lillehammer som utpekes av de to øvrige styremedlemmene. I mangel av enighet om hvilken advokat som skal utpekes, gjøres dette av lederen av Sør-Gudbrandsdal tingrett.
Den utpekte advokaten fra Lillehammer skal være styrets leder.
Ved Morten Jostads fremtidige fratreden som styremedlem, utpekes nytt styremedlem av festivalsjefen/daglig leder i Norsk Litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene.
Styret er beslutningsdyktig når to styremedlemmer er til stede.
Styrets leder er ansvarlig for å innkalle til styremøter. Hvert av styremedlemmene kan kreve at det avholdes styremøte.

5 Styrets oppgaver

Stiftelsen forvaltes av styret som skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Det skal føres protokoll fra styremøtene. Styret beslutter selv og på fritt grunnlag hvorledes utdelinger skal besluttes og gjennomføres.
Styret skal påse at regnskapsførsel og formuesforvaltningen utføres på en betryggende måte og er ansvarlig for at det utarbeides årsoppgjør og årsberetning for stiftelsen.
Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan ved styrevedtak delegere stiftelsens signatur til et eller flere styremedlemmer.

5 Revisor

Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

.